Feed

Kristlik Spämm MVO liikmetele

Eesti esimesest satanistlikust organisatsioonist.

Kristlik Spämm MVO liikmetele

Postby janMortis » Thu Mar 14, 2013 3:16 pm

Tundub, et mõned MVO liikmed (mina kaasa arvatud) on saanud taevaliku kingituse ja juhtnöörid spämmi näol:

  Kallis Sõber.

  Maailmas ei ole ühtegi inimest, kes poleks oma elus kunagi ühtegi pattu teinud. Selle pärast Piibel ütleb et: "Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma jäänud" Rom 3:23.

  Patt tapab inimese.
  Alguses ta tapab sisemiselt (vaimselt), ja siis füüsiliselt läbi haiguste mille kohta Piibel ütleb - "Patupalk on surm..." Rom. 6:23. , ja kuna eksisteerib külvi ja lõikamise seadus mille Piibel defineerib järgmiste sõnadega - "Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida iganes inimene külvab, seda ta ka lõikab!" Gal 6:7, siis see seadus mõjutab inimest negatiivselt ka väliste asjaolude kaudu.

  Patt lahutab inimese Jumalast.
  Seetõttu Piibel ütleb: "Aga teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge ja sulgevad Tema kõrva, et mitte kuulda" Jes.59:2.
  "Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid hea teist eemal". Jer.5:25.

  Teie patud ripuvad Teie hinge peal ja tõmbavad Teid vaimse maailma prügiauku, mida Piibel nimetab põrguks.

  Tuleb hetk, kui Te vabanete oma füüsilisest kehast ja Teie isiksus, mida Piibel nimetab hingeks, siseneb vaimsesse maailma.
  Teie patud mis ripuvad Teie hinge peal ei lase Teil pääseda üles Jumala juurde vaid pressivad Teid alla põrgu, mis on vaimse maailma prügiauk, ja siis pole Teil juba mingit võimalust midagi muuta.

  Siis on juba liiga hilja.
  Vabaneda patust saab vaid nüüd, siin, maa peal, siis kui inimene on veel füüsiliselt elus.

  Seega Te peate olema päästetud oma pattudest, et Teil oleks igavene elu.

  2000 aastat tagasi, Jumal ise tuli maa peale inimese kujul,
  ja andis oma Poja - inimese, kelle kehas Jumal kõndis mööda maad, risti lööduks, selleks et seaduse nõue oleks täidetud ja Teie patud saaksid andeks antud ja Te võiksite saavutada rahu Jumalaga ja ise endaga.

  See Jumal-inimene oli Jeesus Kristus.
  Ta sündis selleks et surra ristil iga inimese eest, ja oma surmaga lunastada meid patust ja anda meile igavese elu.
  Kolmandal päeval pärast Tema ristilöömist, Teda, inimest, kelle kehas Jumal kõndis maa peal, Jumal tõstis üles ja Ta lahkus vaimsesse maailma Jumala juurde.
  Seejärel pöördus ta tagasi Püha Vaimu näol, selleks, et need, kes usuvad Temasse, saaksid kutsuda Teda oma inimvaimu, ja Temast saaks inimese sisemise elu allikas ja Ta saaks täita inimese uue, jumaliku loomusega.

  Mida tuleb teil teha selleks, et Jeesus Kristus oleks võimeline täitma Teie inimvaimu ja anda Teile uue elu?

  Ainult natuke.
  Kui Te usute seda, mida Te just lugesite, siis pöörduge Jeesuse Kristuse poole järgmiste sõnadega:
  "Jeesus Kristus, ma tunnistan, et olen patune. Palun anna minule andeks kõik minu patud, tule minu vaimu ja ole minu Issand. Tänan Sind kõige eest. Aamen."

  Te olete ilmselt üllatunud ja tahate küsida - kuidas see võib olla nii lihtne?
  Jah!
  See on väga lihtne, sest see on Jumala plaan!

  Piibel ütleb - "Seda, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse." Apost. 2:21
  Kuidas on see võimalik? - Te küsite.

  Piibel ütleb - " Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust." 1 Joh.1 9

  "Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse," Johannese 1:12.

  Kui Te pöördusid Jeesuse Kristuse poole sõnadega - "Jeesus Kristus, ma tunnistan, et olen patune. Ma palun Sind anna minule andeks kõik minu patud, tule minu vaimu ja ole minu Issand. Tänan Sind kõige eest. Aamen. "

  See tähendab:
  1) Te olete nõustunud, sellega et olete patune
  2) Te palusite andestust oma pattude eest.
  3) Kutsusite Teda oma vaimu (südamesse)
  4) Kuulutasite Teda oma Issandaks.
  5) Tänasite.

  Võite olla kindel - Jumalat pole vajadust paluda kaks korda.
  Sõltumata sellest, kas Te tunnete midagi või ei - Ta tegi teid puhtaks Teie pattudest, täittis Teie vaimu Endaga ja sai Teie Issandaks.
  Aamen


  Dear Friend

  There is no one who has at least once in his life did not sin.
  For this reason, the Bible says, "... for all have sinned and fall short of the glory of God," Rom.3:23

  Sin killing a man.
  First kills internally (spiritually), then physically through illness.
  Bible says - "For the wages of sin - death," Romans 6:23 and since there is also the law of sowing and reaping is described in the Bible's message to
  Galatians, by the words - "Do not be deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap," Gal.6:7,
  then the this law adversely affects the person through external circumstances.

  Sin separates man from God.
  For this reason, the Bible says: " your iniquities have separated between you and your God,
  and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Isa.59:2
  "Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you". Je.5:25

  Your sins are hanging on your soul and drag you to the dustbin of the spiritual world, which the Bible calls hell.

  There will come a time when you be free from his physical body, and your personality, which the Bible calls the soul. enters into the spiritual world.

  Sins that hang heavily on your heart will not let you go up to God, they will pull you down to hell, to the dustbin of the spiritual world, and then you have nothing you can change.

  Then it will be too late.

  You can set free from sin, only now, here, on earth, while you're still alive.

  Thus, you need to be saved from your sins, to have eternal life.

  2000 years ago, God Himself came to earth in human body and gave His Son - the person in whose body God walked on the earth,
  on the Cross, so that your sins have been forgiven, and you could have peace with God.

  This God-man was Jesus Christ.

  He was born to die in your place, and His death to redeem you from sin and give you eternal life.

  On the third day after his crucifixion, He (the man in whose body God walked the earth), God was resurrected and ascended to the spiritual world of God.

  He then returned like Holy Spirit, that whoever believes in Him. would invite him into their human spirit,
  and to Him be the inner life of man and his new, divine nature.

  What do you need to take to Jesus Christ was able to enter into your human spirit and give you a new life?

  Just a little.

  If you believe in what you have just read, then you simply refer to Jesus Chris with the following words:
  "Jesus Christ, I confess that I am a sinner. I ask You to forgive me all my sins, come into my spirit and be my Lord. Thank you for everything. Amen."

  You're probably surprised and want to ask - How?
  Can it be so simple?

  Yes!

  It's very simple because it is God's plan!

  The Bible says - "It shall be, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." Acts 2: 21

  How can this be? - You ask.

  The Bible says - "If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." 1Ioan.1 9

  "But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God," John 1:12.

  If you turned to Jesus Christ with the words - "Jesus Christ, I confess that I am a sinner. I ask You to forgive me all my sins,
  come into my spirit and be my Lord. Thank you for everything. Amen. ", By the same token:

  1) Do you accept that you are a sinner
  2) Ask for forgiveness for their sins.
  3) to invite him to your spirit (heart)
  4) to proclaim him as Lord.
  5) Default.

  You can be sure - God does not need to ask for it twice.
  Regardless of whether you feel anything or not - it just you, come into your spirit and become your Lord.
  Amen.

  Дорогой друг!

  Нет ни одного человека, кто хотя бы раз в жизни не согрешил.
  Потому Библия и говорит: "...все согрешили и лишены славы Божией," Рим.3:23

  Грех убивает человека.
  Сначала убивает внутренне (духовно), затем физически через болезни.
  Потому Библия и говорит - "Ибо возмездие за грех - смерть,"Рим.6:23
  и поскольку существует также закон сеяния и жатвы описанный в Библии в послании
  Галатам словами - "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:" Гал.6:7,
  то и этот закон воздействует негативно на человека через внешние обстоятельства.

  Грех отделяет человека от Бога.
  Потому Библия говорит: "Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать" Ис.59:2.
  "Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе" Иер.5:25.

  Твои грехи висят на твоей душе и тащат тебя в помойку духовного мира, которую Библия называет адом.

  Придет момент, когда ты освободишься от своего физического тела,и твоя личность, которую Библия называет душой, перейдет в духовный мир.

  Грехи, которые висят грузом на твоем сердце, не позволят тебе подняться наверх к Богу, они будут тянуть тебя вниз, в ад, в помойку духовного мира, и тогда ты уже ничего не сможешь изменить.

  Тогда будет уже слишком поздно.

  Освободиться от грехов можно только сейчас, здесь, на земле, пока ты еще жив.

  Таким образом, тебе нужно быть спасенным от твоих грехов, чтобы иметь жизнь вечную.

  2000 лет назад, Сам Бог пришел на землю в человеческом теле, и отдал Своего Сына - человека, в чьем теле Бог ходил по земле, на крестную смерть, чтобы твои грехи были прощены, и ты мог бы иметь мир с Богом.

  Этого Бого-человека звали Иисус Христос.

  Он родился, чтобы умереть вместо тебя и Своей смертью искупить тебя от греха и дать тебе вечную жизнь.

  На третий день после его распятия, Он (Человек в чьем теле Бог ходил по земле), был воскрешен Богом и вознесся в духовный мир к Богу.

  Затем Он вернулся как Дух Святой, чтобы каждый верующий в Него, мог пригласить Его в свой человеческий дух, и Ему стать внутренней жизнью человека и его новой, Божественной природой.

  Что же тебе нужно предпринять, чтобы Иисус Христос смог войти в твой человеческий дух и дать тебе новую жизнь?

  Совсем немного.

  Если ты веришь в то, что ты только что прочитал, то тебе достаточно обратиться к Иисусу Христу со следующими словами:

  "Иисус Христос, я признаюсь в том, что я грешен. Прошу Тебя прости мне все мои грехи, войди в мой дух и будь моим Господом. Спасибо Тебе за все. Аминь."

  Ты вероятно удивлен и хочешь спросить - Как? Неужели все так просто?

  Да!

  Все очень просто потому что это план Бога!

  Библия говорит - "И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется." Деян.2:21

  Как это может быть? - спросишь ты.

  Библия говорит - "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды". 1Иоан.1:9

  "А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими," Иоан 1:12.

  Если ты обратился к Иисусу Христу со словами - "Иисус Христос, я признаюсь в том, что я грешен.

  Прошу Тебя прости мне все мои грехи, войди в мой дух и будь моим Господом. Спасибо Тебе за все. Аминь.", то тем самым:

  1) Ты признал, что ты грешник
  2) Попросили прощения за свои грехи.
  3) Пригласил Его в свой дух (сердце)
  4) Провозгласили Его своим Господом.
  5) Поблагодарили.

  Можешь быть уверен - Бога не нужно дважды просить об этом.

  Не зависимо от того чувствуешь ты что-либо или нет - Он простил тебя, вошел в твой дух и стал твоим Господом.

  Аминь.

  --
  --OK.
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Kristlik Spämm MVO liikmetele

Postby IdraCab » Thu Mar 14, 2013 11:21 pm

nojah, nõrk "jumalalaps" pannud siis oma nime ka alla...

Pole sellist ila suht kaua lugenud .. .
The rum is gone! Why?
User avatar
IdraCab
Immunis
 
Posts: 50
Joined: Thu Feb 16, 2012 9:27 pm
Location: Metsa

Re: Kristlik Spämm MVO liikmetele

Postby Jann » Fri Mar 15, 2013 10:43 am

"Võite kindel olla - Jumalat pole vaja paluda kaks korda." Kuulge see kõlab ju nagu Reformierakonna reklaam eelmistest valimistest ju! "Võid kindel olla!" :lol:

Tõsisemaks minnes, siis kust huvitav spammijad on saanud meie e-posti aadressid? Mulle õnneks pole sellist jama veel postitatud...
User avatar
Jann
Centurio
 
Posts: 608
Joined: Wed Oct 13, 2010 9:33 pm
Location: Tallinn

Re: Kristlik Spämm MVO liikmetele

Postby rax6 » Fri Mar 15, 2013 9:09 pm

Krt. peaks selle satanismi persse saatma. Käiks litsimajas, kolgiks kedagi linnavahel jne. jne. pühapäeval aga kirikusse "Jeesus Kristus, ma tunnistan, et olen patune. Ma palun Sind anna minule andeks kõik minu patud, tule minu vaimu ja ole minu Issand. Tänan Sind kõige eest. Aamen. " ja olengi vastutusest vaba ps. hing/vaim pattudest puhas jne. :S Naised, kes kirikusse tuleb?!?! (hilisemad patud saame järgmine pühapäev andeks ;) )
rax6
MVO
 
Posts: 344
Joined: Sat Sep 25, 2010 8:34 pm
Location: EST

Re: Kristlik Spämm MVO liikmetele

Postby janMortis » Sat Mar 16, 2013 12:17 pm

No need aadressid on ilmselt kodulehelt võetud. Ja kuna seal otseseid emaile ei ole,
siis on tegu käsitsi maili teele panemisega... Spambot'id mu teada veel ei tunne
aadressikuju mina[ät]mail.com või mina©mail.com :D
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme


Return to Musta Veenuse Ordu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron